Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Size 5 Venues

1. Algemene bepalingen

 1. Definities:
  Size5Venues: de vennootschap onder firma “Size 5 Venues” te Waalwijk, inschrijving
  handelsregister onder nummer 63363399.
  Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of (publiekrechtelijk) rechtspersoon die bij
  Size5Venues een offerte aanvraagt dan wel een overeenkomst sluit met
  Zaken: alle roerende en onroerende zaken die Size5Venues aanbiedt.
  Levering: het moment waarop de volgens de overeenkomst bepaalde wijze levering
  van zaken heeft plaatsgevonden, dan wel ingeval van montage het moment
  waarop Size5Venues schriftelijk verklaart dat de montage voltooid is.
 2. Alle aanbiedingen, offertes etc. van Size5Venues zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is gegeven.
 3. De door Size5Venues opgegeven termijnen en levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van termijnen en levertijden, ongeacht de oorzaak daarvan, verplicht Size5Venues derhalve niet tot vergoeding van enigerlei schade door opdrachtgever of derden geleden.
 4. Size5Venues heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen of andere derden zonder dat daarvoor voorafgaande instemming van opdrachtgever vereist is. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve tevens bedongen namens en ten behoeve van deze hulppersonen en derden.

2. Betaling

 1. Alle door Size5Venues opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en in Euro’s vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Het recht van opdrachtgever tot verrekening van eventuele vorderingen op Size5Venues wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn, is opdrachtgever direct, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en vanaf dat tijdstip ook de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien Size5Venues zich, na verzuim van opdrachtgever, tot een derde wendt teneinde betaling van haar facturen te verkrijgen, is opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, inclusief BTW en rente.
 6. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep wordt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld aan de hand van de staffel in de Incassowet 2012 en is opdrachtgever deze pas verschuldigd 14 dagen na verzending van een aanmaning tot betaling van de factuur.
 7. Alle door Size5Venues ontvangen betalingen strekken eerst tot betaling van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en het restant tot betaling van de oudste nog niet betaalde factuur, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.

3. Garantie

 1. Size5Venues verleent garantie op door haar geleverde zaken en door haar uitgevoerde montage voor zover het betreft aan Size5Venues toe te schrijven gebreken die bij normaal gebruik aan het licht komen en opdrachtgever aantoonbaar preventief onderhoud heeft gepleegd aan de geleverde zaken, conform de door Size5Venues daartoe verstrekte instructies. Slijtage door normaal gebruik, verkleuring en vandalisme zijn uitgesloten van garantie.
 2. De garantie geldt vanaf de dag van levering c.q. montage door Size5Venues voor de duur zoals die is overeengekomen.
 3. De garantie is in ieder geval niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van ondeugdelijke montage en/of installatie, onderhoud, reparatie door derden (anders dan door Size5Venues ingeschakelde hulppersonen) en door opdrachtgever zelf.

4. Klachten

 1. Klachten over uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde zaken dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk ter kennis van Size5Venues te worden gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtgever het recht op deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding verliest.
 2. Onverminderd de vorige bepaling dienen klachten over de geleverde zaken uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat opdrachtgever redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebreken schriftelijk ter kennis van Size5Venues te worden gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtgever het recht op deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding verliest.
 3. Klachten over facturen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Size5Venues te zijn ingediend.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor vermelde termijn heeft gereclameerd en/of Size5Venues niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

5. Overige verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren tijdig verkregen zijn. Op eerste verzoek van Size5Venues worden deze aan haar verstrekt.
 2. Opdrachtgever dient de afgeleverde zaken terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken, afmetingen, hoeveelheden etc. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van leveringsbron of vrachtbrief zonder aantekening van protest als bewijs dat de zaken zonder gebreken, in juiste afmetingen en hoeveelheden zijn afgeleverd.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Size5Venues van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Size5Venues ter zake van het gebruik van de door Size5Venues geleverde zaken, tenzij in deze algemene voorwaarden of overeenkomst anders is bepaald.

6. Beperking aansprakelijkheid

 1. Size5Venues is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever.
 2. Indien Size5Venues aansprakelijk is voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Size5Venues, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Size5Venues te verstrekken uitkering.
 3. Indien, om welke reden dan ook, de assuradeur alsdan niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Size5Venues voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Size5Venues steeds beperkt tot het reeds in rekening gebrachte factuurbedrag van de overeenkomst, met een maximum van € 7.500,-.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
  • vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Size5Venues aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Size5Venues toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt tevens voor c.q. ten behoeve van door Size5Venues ingeschakelde hulppersonen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 6. In geval van onrechtmatige daad van Size5Venues is Size5Venues slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Size5Venues te verstrekken uitkering dan wel redelijkerwijs, gelet op in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Size5Venues, haar ondergeschikten dan wel door haar ingeschakelde hulppersonen.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Size5Venues geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Size5Venues niet in staat is de verplichtingen na te komen. Molest, diefstal, brand- en waterschade, in- uitvoerbelemmeringen en overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen alles zowel in het bedrijf van Size5Venues zelf als bij derden, van wie Size5Venues benodigde materialen, producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Size5Venues is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien haar tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 3. Size5Venues heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Size5Venues zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zoveel Size5Venues ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Size5Venues gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico

 1. Size5Venues blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de tegenprestatie van de overeenkomst of soortgelijke overeenkomst niet heeft betaald. Tevens blijft Size5Venues eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming niet heeft voldaan, waaronder tevens begrepen boete, rente en kosten.
 2. Zolang Size5Venues eigenaar blijft op grond van voornoemde bepaling is opdrachtgever niet gerechtigd om op de geleverde zaken een hypotheekrecht, (bezitloos) pandrecht te vestigen of de zaken te belenen, verhuren of uitlenen. Opdrachtgever is verplicht jegens derden die een dergelijk recht willen vestigen te verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.
 3. Opdrachtgever moet op eerste verzoek van Size5Venues haar in staat stellen de zaken terug te nemen zolang het eigendom niet is overgegaan. Alle hiermee verband houdende kosten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Op het moment van aflevering aan opdrachtgever gaat het risico voor de geleverde zaken over op opdrachtgever.

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Size5Venues geleverde zaken, blijven te allen tijde bij Size5Venues respectievelijk bij haar toeleveranciers rusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de zaken van Size5Venues (alsmede haar toeleveranciers) een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, al dan niet na aanbrenging van wijzigingen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Size5Venues.
 3. Size5Venues vrijwaart opdrachtgever tegen elke vordering welke gebaseerd is op een beweerde inbreuk op een intellectueel eigendom met betrekking tot door Size5Venues geleverde zaken, onder de voorwaarden dat:
 4. Opdrachtgever Size5Venues terstond schriftelijk informeert over de vordering, het verweer geheel aan Size5Venues overlaat, hieraan alle medewerking verleent en zelf geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Size5Venues.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, alsook de daaruit voorkomende geschillen, met Size5Venues is alleen het Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enig (toekomstige) internationale regeling inzake (ver)koop roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 3. Alle geschillen voortkomende uit offertes van en overeenkomsten met Size5Venues, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Size5Venues.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Size 5 Venues